Archwilio… Darganfod… Gwneud…

 Yn Ysgol Goedwig Nant y Glyn, Bae Colwyn.

Ysgol Goedwig …………..

Mae Ysgol Goedwig yn ddull blaengar ac ysbrydoledig o ddysgu a datblygu sy’n cynnig cyfleoedd rheolaidd i bobl o bob oedran gyflawni a datblygu hyder a hunan-barch trwy brofiadau ymarferol mewn amglychedd coetir lleol” (Yr Ysgol Goedwig yng Nghymru).

“It was fun and I made new friends”

FOREST SCHOOL LOGO no circle

Rydym yn hapus i drafod syniadau am raglenni gyda chi heb ymrwymiad i archebu. Cysylltwch â ni i drafod anghenion eich grŵp.

 Yn Nant y Glyn!

“It was fun and we had new experiences”

Yn Ysgol Goedwig Nant y Glyn, rydym yn cynnig ystod o weithgareddau ar gyfer grwpiau o blant, pobl ifanc, oedolion, teuluoedd neu grwpiau wedi’u trefnu. Edrychwch ar ein hadran digwyddiadau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein rhaglen.

Rydym yn trefnu rhaglenni ar gyfer grwpiau ar ein safle Ysgol Goedwig lle ceir ardal cylch tân pwrpasol a thoiled compost. Gallwn hefyd gynnal gweithgareddau a hwyluso rhaglenni mewn parciau a choetiroedd agored lleol sy’n hygyrch i’r cyhoedd neu hyd yn oed ddod atoch chi os oes gennych dir addas.

Dengys gwaith ymchwil y gall proses a phrofiad yr Ysgol Goedwig a dysgu yn yr awyr agored ddod â llawer o fanteision i’r rheini sy’n cymryd rhan, gan gynnwys:

  • gwell iechyd a lles meddyliol a chorfforol
  • llythrennedd emosiynol,
  • hyder a hunan-barch,
  • sgiliau cyfathrebu,
  • gwaith grŵp,
  • datrys problemau
  • chyfrannu at wybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o’r hunan, y gymuned a’r amgylchedd naturiol.

Mae Ysgol Goedwig yn broses a hwylusir a gaiff ei gyrru gan anghenion a diddordebau’r rheini sy’n cymryd rhan, gan dynnu ar yr anghenion a diddordebau hynny. Fel proses sy’n cyfrannu at ddatblygiad personol a dysgu caiff ei hwyluso orau dros nifer o sesiynau.

Yn Ysgol Goedwig Nant y Glyn rydym yn argymell rhaglen 6 sesiwn o hyd er mwyn i’r dysgwyr sy’n cymryd rhan gael budd gwirioneddol o’r profiad. Gall un sesiwn fod mor fyr ag 1.5 awr neu mor hir â 5 awr.

 

“I’d like to take my family there”